Privaatsuspõhimõtted

Mõisted

“Andmesubjekt” on tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik.

“Isikuandmed” on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

“Isikuandmete töötlemine” on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

“Isikuandmete töötlemise piiramine” on säilitatud isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende edaspidist töötlemist.

“Andmete kogum” on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.

“Kolmas osapool” on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

“Isikuandmetega seotud rikkumine” on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.

Külastaja” on isik, kes kasutab blauhaus.ee veebilehte.

“Küpsised” on andmefailid, mida salvestatakse blauhaus.ee veebilehe külastaja seadmesse.

“Järelevalveasutus” on liikmesriigis Artikkel 51 kohaselt asutatud sõltumatu avaliku sektori asutus.

“Asjaomane järelevalveasutus” on järelevalveasutus, kes on isikuandmete töötlemisega seotud, kuna a) vastutava töötleja või volitatud töötleja tegevuskoht asub kõnealuse järelevalveasutuse liikmesriigi territooriumil; b) asjaomase järelvalveasutuse liikmesriigis elavad andmesubjektid on töötlemisest oluliselt või tõenäoliselt oluliselt mõjutatud või c) kõnealusele järelevalveasutusele on esitatud kaebus.

Milliseid isikuandmeid töötleme

Lähtume isikuandmete töötlemisel kõikidest kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. Töötleme järgnevaid isikuandmeid:

  • Teie isikuandmed: nimi, e-mail, telefoninumber
  • Teie ettevõttega seotud andmed: nimi, registrikood, postiaadress jt avalikud andmed
  • Veebilehe sirvimise statistika: brauseri tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud veebilehed ja külastaja demograafilised andmed jms. Veebilehe sirvimise statistika tarbeks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ega vii neid kokku ühegi andmesubjektiga.
  • Küpsiste (Cookies) kogutav statistika: erinevad statistilised andmeid, mis on seotud teiega ja teie käitumisega meie kodulehel. Need aitavad kaardistada ja salvestada teie eelistusi, muutes kasutajakogemuse mugavamaks. Küpsised võimaldavad meil suunata teile reklaame läbi teiste keskkondade (nt Facebook, Instagram, Youtube, Google jt). Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

Isikuandmete kogumise viisid ja töötlemise eesmärk

Andmete kogumine võib toimuda meie veebilehel blauhaus.ee, e-maili teel, kohtumisel või telefoni teel. Töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Ärialaste kliendisuhte hoidmine
  • Lepingute sõlmimine
  • Päringutele vastamine
  • Teenuse osutamine
  • Võlgnevuste sissenõudmine

Isikuandmete töötlejad

Teie isikuandmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele (v.a seaduses õigusaktidega lubatud juhtudel nt riigiasutustele). Neile on ligipääs vaid Blauhaus OÜ töötajatel. Teil on õigus igal hetkel tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega, taotleda nende parandamist, töötlemise piiramist, kustutamist või üleviimist teisele ettevõttele, kirjutades sellest: info@blauhaus.ee. Kinnitame, et töötleme teie andmeid vaid seaduses ette nähtud viisidel ja rakendame asjakohaseid tehnilisi meetmeid tagamaks isikuandmete töötlemisel turvalisuse.

Isikuandmete säilitamise aeg

Säilitame kogutud andmeid nii kaua, kui kestab kliendisuhe ja sellega seotud juriidilised kohustused. Kõiki kogutud andmeid säilitame vaid seni, kuni vajame neid eesmärgil, milleks need kogusime.

Kui arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@blauhaus.ee. Teil on ka õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Küsimuste korral või lisainfo saamiseks palun võtke ühendust: info@blauhaus.ee.